15 Ιανουαρίου, 2020

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Υποψήφιους και Υποψήφιες για τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο αυτό θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι προβήκαμε σε ανανέωση των όρων που διέπουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης που αναπτύσσει και συντονίζει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι βασικές αλλαγές αφορούν στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε σχέση με αυτά, συλλέγονται, διατηρούνται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής προσωπικά δεδομένα) των αιτούντων και αιτουσών.

Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας περιορίζονται στα απαραίτητα για την κρίση της υποψηφιότητας, τη λήψη της σχετικής απόφασης και τις ανάγκες της διαχείρισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα δεδομένα αυτά μπορείτε να τα να τα δείτε αναλυτικά στην Αίτηση Εγγραφής.

 

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 2.1. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας
Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων.

2.2. Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων
Για τους επιτυχόντες υποψηφίους και τις επιτυχούσες υποψήφιες, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά στην ακαδημαϊκή διαχείριση των νέων εκπαιδευομένων και την οικονομική διαχείριση τυχόν θεμάτων τους σχετικά.

2.3 Επεξεργασία αναγκαία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος των υποψηφίων
Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευόμενοι/νες θα διατηρούνται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων τους.

 

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευομένων που γίνονται δεκτοί και δεκτές διατηρούνται επ’ αόριστον.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί και δεκτές σε προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τα σχετικά υποβληθέντα δικαιολογητικά τους διαγράφονται και καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

 

4. Δικαιώματα υποψηφίων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποψηφίων εκπαιδευομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

  1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.
  2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
  4. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
  5. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο.
  6. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.

Σημειώνεται ότι όπου θεωρείται από τους αιτούντες ή τις αιτούσες ότι παραβιάζονται δικαιώματά τους για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (dpo@aegean.gr).

Υπενθυμίζεται ότι αρμόδια αρχή για τη χώρα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210.6475.600).