5 Ιανουαρίου, 2020

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Διδασκαλία & Εκπαιδευτικό Υλικό

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού από την ομάδα του elearn-aegean που περιλαμβάνει και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με βιντεοδιαλέξεις. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Μελέτη – Δραστηριότητες

Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στη συμμετοχή στις επιμέρους ανατεθείσες ατομικές ή συλλογικές δραστηριότητες.

Επικοινωνία – Διδακτική στήριξη

Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η στήριξη των επιμορφούμενων από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε Διδακτικής Ενότητας γίνεται ηλεκτρονικά (ασύγχρονα και σύγχρονα). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης στους επιμορφούμενους μέσω του Helpdesk του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με τη σαφή περιγραφή του σκοπού της κάθε Διδακτικής Ενότητας, των μαθησιακών της στόχων και την παρουσίαση του διαγράμματος διδακτικής ύλης, οι επιμορφούμενοι/ες έχουν μια πλήρη εικόνα του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν και των γνώσεων/ικανοτήτων/δεξιοτήτων που πρόκειται να αποκομίσουν. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των επιμορφούμενων τόσο από τους/τις ίδιους/ίδιες, όσο και από τους/τις διδάσκοντες/ουσες, ενώ η οργάνωση του χρόνου και η τήρηση των προθεσμιών υποβοηθάται με τη χρήση του ακαδημαϊκού ημερολογίου και του ειδικού χώρου (forum) για νέα και ανακοινώσεις.

Μέθοδος/οι αξιολόγησης επιμορφούμενων

Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της δια βίου μάθησης και διεξάγεται με πολλαπλούς και συχνά συμπληρωματικούς τρόπους, στοχεύοντας, κατ’ εξοχήν, στην αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων της Διδακτικής Ενότητας εκ μέρους των επιμορφούμενων. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή στις ανατεθείσες δραστηριότητες, τεστ αξιολόγησης ή/και αυτοαξιολόγησης, την εκπόνηση εργασιών.