5 Ιανουαρίου, 2020

FAQs

Θέματα Μεθοδολογίας

 

Ενδιαφέρομαι για το επιμορφωτικό πρόγραμμα αλλά επειδή έχω περιορισμένο χρόνο θα ήθελα να μάθω τί ώρες γίνονται οι συνεδρίες (πρωί – απόγευμα;) και πόσο συχνά την εβδομάδα.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομαδιαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού από την ομάδα του elearn-aegean που περιλαμβάνει και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με βιντεοδιαλέξεις. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στη συμμετοχή στις επιμέρους ανατεθείσες ατομικές ή συλλογικές δραστηριότητες.

Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η στήριξη των επιμορφούμενων από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε Διδακτικής Ενότητας γίνεται ηλεκτρονικά.

Θα παραλάβω βιβλία;

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται on-line, αποκλειστικά σε ψηφιακή-ηλεκτρονική μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό, ενώ υποστηρίζεται η δημιουργία και αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.

Πως αξιολογούμαι;

Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της Διά Βίου Μάθησης και διεξάγεται με πολλαπλούς και συχνά συμπληρωματικούς τρόπους, στοχεύοντας, κατ’ εξοχήν, στην αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων του Προγράμματος εκ μέρους των επιμορφούμενων. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή στις ανατεθείσες δραστηριότητες, τεστ αξιολόγησης ή/και αυτο-αξιολόγησης, την εκπόνηση εργασιών που δύνανται να ανατίθενται σε επίπεδο Συνεδρίας ή Διδακτικής Ενότητας.

 

Θέματα Εγγραφών

 

Μέχρι πότε θα πρέπει να πληρώσω;

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει έως και επτά (07) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος που επιλέγει κάποιος να παρακολουθήσει.

Τι γίνεται αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των επιμορφούμενων;

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης στοχεύει στη βιώσιμη υλοποίηση όλων των επιμέρους Επιμορφωτικών Προγραμμάτων. Σε περίπτωση, ωστόσο, μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, τα δίδακτρα επιστρέφονται στο ακέραιο.

 

Θέματα Πιστοποίησης

 

Που μπορώ να χρησιμοποιήσω το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης; Μοριοδοτείται;

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακολουθώντας το  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό-Επιμόρφωσης» επίσης και «Συμπλήρωμα Επιμόρφωσης», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Πόσες ώρες και πόσα ECVET θα αναγράφει το Πιστοποιητικό μου;

Ο φόρτος εργασίας που προβλέπεται σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης είναι 10 ώρες ανά εβδομαδιαία συνεδρία και 5 ώρες σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Επίσης, ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET.

  • Παράδειγμα Επιτυχούς Ολοκλήρωσης:

Αν μία Διδακτική Ενότητα έχει 8 συνεδρίες και ο φόρτος εργασίας ανά βδομάδα είναι 10 ώρες τότε αντιστοιχεί σε 8 Χ 10  = 80 ώρες και 80 Χ 0,05 = 4 ECVET

Αν ένα Επιμορφωτικό Πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από 13 ενότητες και ο φόρτος εργασίας ανά βδομάδα είναι 10 ώρες τότε αντιστοιχεί σε 13 Χ 10 = 130 ώρες και 130 Χ 0,05 = 6.5 ECVET

 

Τεχνικά Θέματα

 

Υπάρχουν ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές για την παρακολούθηση των προγραμμάτων;

Για τη συμμετοχή στην επιμόρφωση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου απαιτούνται ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης & Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να διαθέτουν τα εξής:

  • Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα).
  • Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο (download: 2 Mbps, upload: 0.5 Mbps).

Από την πλευρά του Προγράμματος  προσφέρεται εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω οργανωμένου Help Desk και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σε τυχόν ζητήματα αναβάθμισης εξοπλισμού, αλλά και των κατάλληλων ρυθμίσεων. Επίσης, προσφέρεται υλικό οδηγιών χρήσης και παραδειγμάτων εφαρμογών, όπου αυτό χρειάζεται.